Szolgáltatási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név: Papp Krisztián e.v.
Székhely: 5720 Sarkad Rózsa utca 33.
Képviselő neve: Papp Krisztián
Bejegyző bíróság: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 67057786-1-24
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
E-mail: fejlesztes[at]letscode.hu

2. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja oktató videók nyújtása, melynek keretében a felhasználók az aktuális trendek és technológiák mentén sajátíthatják el a programozás bizonyos területeit.

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának egy része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.2. Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi videót, grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

3.4.2. Felhasználó a videó szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

4. A szolgáltató videó szolgáltatása

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a videó szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatáscsomag illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető videók megtekintésére biztosít lehetőséget Felhasználó számára.

4.1.3. Szolgáltató a számlákat a szamlazz.hu rendszerének igénybevételével állítja ki. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

4.1.4. Szolgáltató a videó szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 1, 3 illetve 12 hónapos határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Felhasználó a vásárláskor nyilatkozott a szerződési feltételek elfogadásáról, és ezzel az automatikus meghosszabbításról, ám a későbbiekben szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni. A „Lemondom az előfizetésem” funkció bejelentkezést követően érhető el, a „Profilom” linkre kattintást követően.

4.1.5. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató az előfizetés menüpont alatt aktuálisan meghirdetett határozott időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

4.1.6. Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Áraink” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

4.1.7. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján – melyben köteles e-mail címét, felhasználói azonosítóját és a legutolsó rendelésszámát feltüntetni – bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

4.1.8. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.2. Alapszolgáltatások

4.2.1. Képernyőmegosztás alapú oktatóvideók. Felhasználó a Honlapon szereplő összes videót megtekintheti a regisztrációt és az előfizetést követően. Az egyes kurzusok, vagy kurzuscsomagok megvásárlása csak az adott kurzus vagy kurzuscsomag videóinak megtekintésére jogosít fel.

4.2.2. A videók előre rögzítettek, bármikor megtekinthetőek, a videók lejátszási sebessége állítható.

4.3. További szolgáltatások és Egyedi Megoldások

4.3.1. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.

5. A videó szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése. Jelen ÁSZF további feltételeket az egyes szolgáltatások 4. pontban meghatározott leírása körében határozhat meg.

5.1. Regisztráció

5.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Kipróbálom”, illetve a belépőfelületen a "Regisztrálok" linkre történő kattintással kezdheti meg.

5.1.2. A Regisztráció linkre kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó kiválaszthatja regisztrációja típusát. A „LinkedIn” linkre kattintással a felhasználó a LinkedIn rendszerében rögzített e-mail címével és felhasználónevével, míg a "Facebook" linkre való kattintással a Facebook rendszerében rögzített e-mail címével és felhasználónevével kezdeményezi a regisztrációt. Egyéb esetben a felhasználó a felületen megadott adatokat használja. A regisztráció minden esetben ingyenes.

5.1.3. Az „Regisztráció” linkre történő kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.

5.1.4. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozazt és Általános szerződési feltételeket” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztrálok” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

5.1.5. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót, hogy a regisztrációt az e-mailben megküldött linkre történő kattintással erősítheti meg.

5.1.6. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a profiloldalon (https://app.letscode.hu/profile) a "Profil törlése gombra" kattintva. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

5.1.8. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

5.1.9. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

5.2. Szolgáltatáscsomagok megrendelése

5.2.1. Felhasználó a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató videó szolgáltatását.

5.2.2. Felhasználó az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Honlap „Áraink” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg, majd az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére kattinthat.

5.2.3. Felhasználó az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag alján található linkre történő kattintást követően megjelenő felületen megadhatja a számlázási adatait, mely adatok a korábbi rendelések, illetőleg a regisztráció során használt e-mail cím segítségével részben vagy teljesen előre kitöltve állnak rendelkezésére.

5.2.4. Felhasználó a "Fizetési adatok" felületről a „Tovább a fizetéshez", vagy egylépéses fizetés és regisztráció esetén a "Regisztráció és fizetés" linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott szolgáltatáscsomagot, mely szerződéses ajánlatnak minősül. Ez után a felhasználó egy biztonságos bankkártyás fizetési felületre kerül átirányításra.

5.2.5. Felhasználónak lehetősége van arra, hogy szolgáltatáscsomag megrendelésével egybekötötten regisztráljon a Honlapon. Felhasználó ebben az esetben a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató számlázási szolgáltatását. A megrendeléssel egybekötött regisztrációra jelen fejezetben található, valamint a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó rendelkezések az értelemszerű eltérésekkel irányadók.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.3.1. Az 5.2. pontban foglaltak szerint elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

5.3.2. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja.

5.4. Egyedi Megoldások megrendelése

5.4.1. Felhasználó az Egyedi Megoldásokat (pl. 4.3.1 pont) a Szolgáltató megkeresésével, önállóan, a Honlap útmutatása szerint veheti igénybe. Az Egyedi Megoldások igénybevétele esetén Felhasználónak a Honlapon nem közzétett mértékben, a Szolgáltatóval egyéb úton kötött szerződéskötés útján keletkezhet díjfizetési kötelezettsége.

5.5. Fizetés

5.5.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről, az 5.2.4. pontban foglaltak szerint fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére. A fizetéssel a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a szolgáltatások lejártakor az adott Díjcsomag automatikus meghosszabbítására és a Felhasználó bankkártyájának újraterhelésére. Ehhez sem a Szolgáltató, sem pedig a fizetési szolgáltató nem tárolja le a Felhasználó bankkártya adatait. A szolgáltatás 5.1.6.-os és 5.1.7-es pontban leírtaknak megfelelő lemondása esetén ez a megbízás érvényét veszti és a Szolgáltató garantálja, hogy mind a fizetési szolgáltató, mind a Szolgáltató rendszeréből törli az automatikus fizetéshez szükséges adatokat.

5.5.2. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

5.5.3. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

5.5.4. Kuponok és akciók. A Felhasználónak lehetősége van az oldalon található szolgáltatásokra kedvezményeket biztosító kuponokat beváltani, valamint egyéb akciók során kedvezményekben részesülni. Előfizetéses szolgáltatás vásárlása esetén ezen Kedvezmények a Szolgáltatás megrendelésének első periódusára érvényesek. A Szolgáltatás meghosszabbítása minden esetben az eredeti áron történik.

5.6. A szerződés iktatása

5.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

6. A szerződés megszűnése

6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.6. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.8 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.6. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Papp Krisztián e.v. 5720 Sarkad, Rózsa utca 33.
E-mail: fejlesztes@letscode.hu

7.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

7.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

8.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.11.15.